محمداحسان سلحشورمنش با اشاره به اجرای طرح جهاد تعلیم و تربیت به همت دانشجو معلمان بسیجی اصفهان عنوان کرد: ۷۰ نفر از دانشجو معلمان خواهر و برادر دانشگاه های فرهنگیان شهر اصفهان در قالب طرح جهاد تعلیم ...