ریس سازمان بسیج سازندگی خبرداد: باتوجه به دیدارجمعی ازجهادگران بامقام معظم رهبری واینکه معظم له پیامی باعنوان جوانان عزیزگروههای جهادی وبسیج سازندگی صادرفرموده اند.قرار است اجتماع بزرگ جهادگران به ...