آنچه در صفحات پیشرو آمده است، مجموع‌های از موضوعات مورد نیاز و اثرگذار در روستا است که به برنامه‌ریزی کوتاه مدت و میان مدت روستایی کمک خواهد کرد. اثر حاضر، ادعا ندارد که تمامی پارامترهای ...