ماجرا از آنجا شروع شد که رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۹۵، در جلساتی که با مسئولین وقت داشتند، توصیه کردند کاری کنید که آسیب‌های اجتماعی به مفاسد اجتماعی تبدیل نشود، این را هم گفتند که فرصت برگزاری جلسه ...