دبیر دهمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری: محوریت این دوره از آیین فعالیت‌های کرونایی دانشجویان و گروه‌های دانشجویی است.