امروز کاری که ما باید انجام دهیم انتقال روحیه جهادی به دانش آموزان بعنوان مدیران و آینده سازان این کشور هستند.