مسئول گروه جهادی بسیج اساتید دانشگاه های فنی و حرفه ای کشور گفت: این گروه جهادی با مهارت آموزی به رفع محرومیت منطقه محروم کمک می کند.