نخستین نشست هیئت انتخاب بخش هنری سومین جشنواره ملی جهادگران برگزار شد.