بازخوانی پیام نه بندی رهبر انقلاب به گروه های جهادی: همگانی کردن کار جهادی - شریک کردن مردم منطقه در کار جهادی - مرتبط سازی گروه های جهادی با یکدیگر و دستگاه های قادر بر پشتیبانی - اطلاع رسانی ...